[ ผู้จัดทำ ] [ กลับไป SUKHUM ]

ประวัติของหลวงสุขุมนัยประดิษฐ

(พ.ศ.๒๔๔๗ - พ.ศ. ๒๕๑๐)

คำนำของผู้เรียบเรียง

สารบาญ

ภาคที่ ๑

คำนำของหลวงสุขุมนัยประดิษฐ

ตอนที่หนึ่ง

  1. ปถมวัย  (ก่อนไปสหรัฐอเมริกา),  พ.ศ.๒๔๔๗ - ๒๔๖๐
  2. สหรัฐอเมริกา,  พ.ศ. ๒๔๖๐
  3. โรงเรียน  Gunnery School,  พ.ศ. ๒๔๖๑
  4. มหาวิทยาลัย  Boston University,  พ.ศ. ๒๔๖๕
  5. กลับเมืองไทย ๑,  พ.ศ. ๒๔๖๘
  6. รูปภาพ

ตอนที่สอง

  1. เข้ารับราชการ,  พ.ศ. ๒๔๖๘
  2. กรมพระจันทบุรีเสด็จยุโรป,  พ.ศ. ๒๔๗๓
  3. ยุโรป, กลับเมืองไทย ๒,  พ.ศ. ๒๔๗๔
  4. รูปภาพ

ภาคที่

ไปที่

เจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม)
สมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย
ได้รับเกียรติสูงสุดในโรงเรียน Gunnery School
ได้รับเกียรติสูงสุดในมหา วิทยาลัยโดยได้รับเลือกเป็น Editor-in-chief หนังสือพิมพ ์ของ Boston University
หลวงสุขุมฯกับสมาคมบาสเกตบอล

การจัด SEAPGAMES (กีฬาแหลมทอง)
หลวงสุขุมนัยประดิษฐ  "พ่อพระ" ของวงดนตราสุนทราภรณ์ โดยเอื้อ สุนทรสนาน
ยอดศิลปินกับแก้วฟ้า โดย แก้ว อัจฉริยะกุล