๑๐๐ ปี หลวงสุขุมนัยประดิษฐ Concert

  ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๔๖  ณ  ศาลาเฉลิมกรุง